Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής (ΕΤΘ), Πανεπιστήμιο Πατρών

Το πρόγραμμα ανάπτυξης προϊόντων TALOSECUTHERM™ ™ περιλαμβάνει δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά του αφρού μόνωσης στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής (ΕΤΘ) του Πανεπιστημίου Πατρών. (www.lat.upatras.gr/index.php/el/)

Οι δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά των κατασκευαστικών υλικών αποτελούν βασικό τμήμα των οικοδομικών κανονισμών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ενοποιημένα πρότυπα δοκιμών αντίδρασης σε φωτιά. Τα προϊόντα τεχνικής μόνωσης, όπως οι προμονωμένοι χάλκινοι σωλήνες, πρέπει να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων μετά από δοκιμές σύμφωνα με τις κατηγορίες ταξινόμησης πυρκαγιάς του προτύπου EN 13501-1. Το νέο σύστημα ταξινόμησης πυρκαγιάς βαθμολογεί τα υλικά με βάση την αναφλεξιμότητα, τη διάδοση της πυρκαγιάς, καθώς και την ανάπτυξη καπνού και καυστικών σταγονιδίων. Ειδικότερα, η χαμηλή πυκνότητα καπνού μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια αποτροπής της παγίδευσης ανθρώπων, καθώς και να επιτρέψει στα σωστικά συνεργεία να έχουν ταχεία και ασφαλή πρόσβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι δοκιμές στο ΕΤΘ διενεργούνται με Θερμιδόμετρο Κώνου (ΘΚ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5660 “Δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά – απελευθέρωση θερμότητας, παραγωγή καπνού και ρυθμός απώλειας μάζας”. Οι δοκιμές με ΘΚ είναι η κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία για την ανάπτυξη προϊόντων με ενισχυμένα χαρακτηριστικά αντίστασης στη φωτιά, καθώς αξιολογεί με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του ίδιου του υλικού, ανεξάρτητα από τη χρήση και τις συνθήκες άλλων τύπων τυποποιημένων δοκιμών (Single Burning Item-SBI, κλπ.).

Το Θερμιδόμετρο Κώνου μετρά σημαντικές παραμέτρους της καύσης υλικών υπό ελεγχόμενες και προκαθορισμένες συνθήκες, όπως:

  • Χρόνος ανάφλεξης.
  • Ρυθμός έκλυσης θερμότητας.
  • Ενεργή θερμότητα καύσης.
  • Ρυθμός παραγωγής καπνού.
  • Ρυθμός απώλειας μάζας.
  • Παραγωγή CO και CO2.

Οι επενδύσεις της ΧΑΛΚΟΡ σε Έρευνα & Ανάπτυξη εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα της συμβάλλουν στο στόχο της πυροπροστασίας σε κτίρια, με αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία ατόμων και περιουσιακών στοιχείων.

Τα προϊόντα TALOS ECUTHERM™ ™ ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία μονωτικών υλικών πολυολεφίνης σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1, δηλαδή Τάξη B, με βάση δοκιμές που διενεργούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Είναι διαθέσιμες και άλλες τάξεις, όπως Class E σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1, Class M1 σύμφωνα με το πρότυπο NF P92, Class CL1 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9177, κλπ.