Νέα

Δείτε ανά Έτος:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 09.01.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Αρ. Μ.Α.Ε 2836/06/Β/86/48 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 303401000   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Ιανουαρίου […]

Αναρτήθηκε 06-12-2013

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Αρ. Μ.Α.Ε 2836/06/Β/86/48 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 303401000   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Νοεμβρίου […]

Αναρτήθηκε 07-11-2013

Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελέγκτη

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Κωστόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Μαρκάκη.

Αναρτήθηκε 18-10-2013

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2013

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε Ευρώ 596,4 εκατ. έναντι Ευρώ 650,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 σημειώνοντας μείωση κατά 8,4% λόγω κυρίως των συγκριτικά χαμηλότερων […]

Αναρτήθηκε 30-08-2013

Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου

Σε εφαρμογή του Νόμου 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007, της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από την εταιρία COFIDIN S.A. την 08/08/2013, γνωστοποιούμε ότι τα δικαιώματα ψήφου της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανήλθαν στο 6,31% έναντι 4,87% που κατείχε.

Αναρτήθηκε 12-08-2013

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, περίπτωση (ε) της υπ’ αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας γνωστοποιούμε ότι: Σύμφωνα με την από 05.07.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας ο κ. Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός […]

Αναρτήθηκε 29-03-2013

Χορήγηση δανείου από την EBRD στην θυγατρική SOFIA MED AD και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπεγράφη σήμερα 29/03/2013, στην Σόφια, δανειακή σύμβαση της κατά 100% θυγατρικής της ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στη Βουλγαρία SOFIA MED AD με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Ταυτόχρονα, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SOFIA MED η οποία δραστηριοποιείται στην έλαση και διέλαση προϊόντων Χαλκού, Ορειχάλκου και Ψευδαργύρου. Η αύξηση, […]

Αναρτήθηκε 27-02-2013

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (δημοσιευόμενη σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2γ του Κ.Ν. 2190/1920) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε 2836/06/Β/86/48   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» καλεί τους μετόχους […]

Αναρτήθηκε 06-06-2012

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2012

Η ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου, σύμφωνα με την οποία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012.

Αναρτήθηκε 24-05-2012