Αναχρηματοδότηση δανεισμού Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
 
Αναχρηματοδότηση δανεισμού Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

 
Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.3556/2007, την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ με την υπογραφή κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ?270.124.000 με συνδιοργανωτές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως ακολούθως:
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. : ?180.550.000
FITCO A.E. : ?13.035.000
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.: ?76.539.000

Τα δάνεια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 74% των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων των ελληνικών εταιριών του Ομίλου, είναι διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης, και εκδίδονται στα πλαίσια του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών.