Η ElvalHalcor δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση TCFD

Η ElvalHalcor δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση TFCD, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), με στόχο να επιταχύνει τις προσπάθειες της εταιρίας για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και να αυξήσει την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Η έκθεση TCFD της ElvalHalcor υπογραμμίζει την προσέγγιση της εταιρίας ως προς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και τη στρατηγική και τις επιδόσεις της.

Οι κατευθυντήριες γραμμές TCFD εισήχθησαν με στόχο την προώθηση μιας τυποποιημένης και συγκρίσιμης υποβολής εκθέσεων από τις εταιρίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη τους σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται σε τέσσερις πρωταρχικούς τομείς, τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική, τη διαχείριση των κινδύνων, μαζί με μετρήσεις και στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν έντεκα συστάσεις που περιγράφουν τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Η έκθεση TCFD της ElvalHalcor καλύπτει και τους τέσσερις τομείς και περιλαμβάνει πληροφορίες και για τις έντεκα συστάσεις.

Αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία, η ElvalHalcor δεσμεύεται να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή μειώνοντας συνεχώς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών. Η ElvalHalcor επίσης, δημοσιεύει σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρουσιάζει αναλυτικά τις πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζει  στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η ElvalHalcor έχει δεσμευτεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας στοχευμένες επενδύσεις και μια στρατηγική εξωστρέφειας. Για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξοικονόμηση ενέργειας και η κυκλική οικονομία, η εταιρία αξιοποιεί τις εξαιρετικές ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού. Μέσω αυτών, η ElvalHalcor παρέχει βιώσιμες λύσεις και προϊόντα, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία και την ποιότητα και δημιουργώντας έτσι αξία για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση TCFD της ElvalHalcor εδώ.