Χορήγηση δανείου από την EBRD στην θυγατρική SOFIA MED AD και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπεγράφη σήμερα 29/03/2013, στην Σόφια, δανειακή σύμβαση της κατά 100% θυγατρικής της ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στη Βουλγαρία SOFIA MED AD με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Ταυτόχρονα, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SOFIA MED η οποία δραστηριοποιείται στην έλαση και διέλαση προϊόντων Χαλκού, Ορειχάλκου και Ψευδαργύρου. Η αύξηση, ποσού Ευρώ 30 εκατ. περίπου, έγινε με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της ΧΑΛΚΟΡ από την θυγατρική, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η EBRD θα χορηγήσει πενταετές δάνειο ύψους Ευρώ 40 εκατ. στην SOFIA MED, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας κατά δύο έτη. Παράλληλα δρομολογείται και συμφωνία με τους λοιπούς βασικούς δανειστές της εταιρίας και συγκεκριμένα τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, UBB, Piraeus Bank [Bulgaria] για μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεών τους προς την εταιρία σε μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο πενταετίας (Ευρώ 60 εκατ.), καθώς και τη συνέχιση παροχής βραχυπροθέσμων πιστώσεων (Ευρώ 25 εκατ.).
 
Με την επιμήκυνση της  χρηματοδότησης και τα νέα κεφάλαια που θα παράσχει η EBRD, η SOFIA MED, αφ’ ενός θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα και αφ’ ετέρου θα μπορεί ευκολότερα να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της σε Κεφάλαιο Κίνησης, δεδομένου και του συνεχώς αυξανόμενου κύκλου εργασιών της.