Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(δημοσιευόμενη σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2γ του Κ.Ν. 2190/1920)
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΧΑΛΚΟΡ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»
Αρ.Μ.Α.Ε 2836/06/Β/86/48
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
Διάφορες ανακοινώσεις.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος ʼυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24/6/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 26/6/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.halcor.gr.
 
Aθήνα, 6 Ιουνίου 2012
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο