Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός στην αναβάθμιση των συστημάτων υγείας

Ή Πανδημία της λοίμωξης Covid- 19 συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή ευρίσκεται στο τέταρτο κύμα. Είναι σημαντικό, ότι αυτή η πανδημία με την εξάπλωση του ιού SARS-COV- 2, όπως επίσης και των μεταλλάξεών του και κυρίως της μετάλλαξης Δ , απειλεί την ανθρωπότητα και την Δημόσια Υγεία παγκοσμίως.

Σε κάθε περίπτωση έχουν αναπτυχθεί όλες εκείνες οι τεχνικές και διαδικασίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης και τον τερματισμό της. Τα μέτρα πρόληψης στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, χαρακτηρίζονται βασικά από την χρήση των μασκών, την απόσταση και την ελεγχόμενη συγκέντρωση των ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, με το κυριότερο μέτρο αντιμετώπισης, αυτό του εμβολιασμού.
Στα ανωτέρω πλαίσια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως ανέφερε ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσιόδρας, είναι η μετάδοση του κορωνοϊού μέσω αερολύματος και κυρίως στους κλειστούς χώρους (αερογενής μετάδοση του ιού).

Χαρακτηριστικά ανέφερε σε τελευταίο συνέδριο* ότι «18 φορές περισσότερο υπάρχει επικινδυνότητα σε ένα κλειστό χώρο η μετάδοση του κορωνοϊού να γίνει μέσω του αέρα».
Η παρατήρηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανά-πτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ), με την ανάδειξη των  ιδιοτήτων του Αντιμικροβιακού Χαλκού και των εφαρμογών του σε χώρους ευαίσθητους, όπως είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείες, οι χώροι των σχολείων και γενικότερα οι χώροι μεγάλου συγχρωτισμού, έρχεται να συνδράμει στις τελευταίες αυτές επιστημονικές παρατηρήσεις με την υποστήριξη νέων εφαρμογών κάνοντας χρήση του Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Η εφαρμογή Αντιμικροβιακού χαλκού σε εσωτερικούς χώρους γραφείων με την χρήση αεραγωγών κατασκευασμένων 100% από καθαρό χαλκό, που έγινε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, και χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο της Επιστημονικής του ομάδας, απέδειξε την μείωση ιικού φορτίου στους χώρους των γραφείων σε ποσοστό 30%, αποτέλεσμα που έρχεται να συνδράμει στην προειδοποίηση του κ. Δ. Τσιόδρα για αναγκαιότητα καθαρού αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Αλλά και τελευταίες νέες εφαρμογές, όπως o λεγόμενος «Αντιμικροβιακός Ανελκυ-στήρας» της Ελληνικής εταιρίας «KLEΕMMANN», καθώς και τα ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης του αέρα «ΗΑLCΕRΙΟΝ (UV-C/PL/MC/EL)», τα οποία χρησιμοποι-ούν επιφάνειες Αντιμικροβιακού χαλκού, δίνουν τη δυνατότητα απομείωσης της μι-κροβιακής και ιογενούς χλωρίδας σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι θάλαμοι των ανελκυστήρων, εξοντώνοντας ακόμα και τον ιό SARS-COV-2, αποτελέσματα τα οποία έχουν αποδειχθεί σε έρευνες οι οποίες έχουν ήδη γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρέχοντας τις καλύτερες προϋποθέσεις αποστείρωσης  αέρα σε κλειστούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα απολύμανσης επιφανειών επαφής, σε σύγκριση με άλλα υλικά.

Τέλος ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας αναφερόμενος στις προκλήσεις της πανδημίας, προχώρησε στην ακόλουθη εκτίμηση:
«Θα χρειαστούν 3-4 χρόνια να ανακάμψουμε από τις συνέπειες της νόσου, μετά τη λήξη της πανδημίας. Το σύστημα υγείας θα χρειαστεί αναβάθμιση, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ειδικά για τα περιστατικά μακράς COVID, χρειάζο-νται υποστήριξη του συστήματος υγείας και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».
Τέλος ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρί-σεων στον Τομέα Υγείας, ανέφερε ότι:

« Η ύπαρξη πλέον μηχανημάτων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του αέρα με τη χρήση του Αντιμικροβιακού Χαλκού, είναι μία πραγματικότητα η οποία μπορεί να συνδράμει σημαντικά στην αντιμετώπιση μίας μακράς COVID, γεγονός που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας».
* διαδικτυακή ημερίδα «Covid-19 – Πού βρισκόμαστε σήμερα», που οργάνωσε το τμή-μα Covid-19 του Τζάνειου Νοσοκομείου στις 16 Σεπ 2021.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για τον Αντιμικροβιακό Χαλκό