Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/01/2014
 
Η «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 9η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν τριάντα δύο (32) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 71.544.715 μετοχές επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,64% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Στη συνέλευση συμμετείχαν, εκτός από την Viohalco S.A. και τις θυγατρικές της εταιρίες, που απείχαν από την ψηφοφορία, είκοσι εννέα (29) μέτοχοι μειοψηφίας, που εκπροσωπούν 4.289.364 μετοχές. Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ψήφισαν είκοσι εννέα (29) μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.289.364 μετοχές ήτοι το 100% των παριστάμενων μετοχών μειοψηφίας. Κανένας μέτοχος μειοψηφίας δεν υπερψήφισε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας και εκδόθηκε το ακόλουθο ψήφισμα: 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Με την από 10 Οκτωβρίου 2013 απόφανσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διετύπωσε την άποψη ότι η εκ της συγχωνεύσεως υπεισέλευση της Viohalco S.A., θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στη θέση του πρώην μετόχου πλειοψηφίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. συνιστά αλλαγή ελέγχου κατά την έννοια του ν. 3461/2006 και επάγει στο πρόσωπο της Viohalco S.A. υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς των μετοχών τους προς τους μετόχους μειοψηφίας της εταιρίας. 
 
Την 15 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. από τη Viohalco S.A. Εκ του γεγονότος αυτού η Viohalco S.A. κατέστη μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρίας κατά ποσοστό 66,41%. 
 
Συνεκτιμώντας όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν τους, οι μέτοχοι μειοψηφίας της ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. αποφαίνονται ότι δεν συντρέχει λόγος προστασίας τους, άλλως βλάπτονται δια της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, τη βελγική εταιρία Viohalco S.A. δυνάμει του ν. 3461/2006, καθότι:

Διακινδυνεύεται να απωλεσθεί δυσεύρετη ρευστότητα από τον Όμιλο της Viohalco, με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στις δυνατότητες της εταιρίας να συντηρήσει τις υφιστάμενες ή να προβεί σε νέες επενδύσεις, και να αναπτυχθεί.

Διακινδυνεύεται να αποκλεισθεί η εταιρία από την Ελληνική κεφαλαιαγορά και να απωλέσει πολύτιμες δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομικής ανάπτυξής της.