Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2012

Η ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου, σύμφωνα με την οποία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012.