Πολιτική Ποιότητας

Η ElvalHalcor δείχνοντας τον σεβασμό που την διακατέχει για την Ποιότητα των προϊόντων της, ενέταξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης που περιγράφονται στα Διεθνή Πρότυπα EN ISO 9001 και IATF 16949:2016 (για τον τομέα αλουμινίου) και καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, εμπορία και μορφοποίηση των προϊόντων της ElvalHalcor. Οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

Η ElvalHalcor είναι προσηλωμένη σταθερά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, με ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συνεχούς επίτευξης των επιθυμητών από τον πελάτη αποτελεσμάτων, στον αναμενόμενο χρόνο, με την πρώτη προσπάθεια και με το λιγότερο δυνατό κόστος. Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας έχει αφοσιωθεί στην φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης για:

  1. Την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, των μέσων παραγωγής και διαδικασιών
  2. Την περαιτέρω καινοτομία και ανανέωση.
  3. Την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου και των σύγχρονων διαδικασιών διοίκησης.
  4. Τη βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και υπο-κατασκευαστών, καθώς επίσης και του πελάτη, το πιο σημαντικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρία δεσμεύεται να διαθέτει και να εξασκεί:

  • Προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και άρτια οργάνωση.
  • Εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας και άρτιο παραγωγικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τους στόχους.
  • Σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων καθώς και ελέγχου παραμέτρων που τα αφορούν.
  • Μεθοδολογία συστηματικής αναγνώρισης των κινδύνων και προσδιορισμού της επικινδυνότητας.

Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα όλων των μελών του προσωπικού της εταιρείας, η ElvalHalcor αποβλέπει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε πελάτη όσον αφορά την ποιότητα, χρόνο παράδοσης και συμφωνηθείσα τιμή, καθώς και στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επιτυχία της εταιρείας σε διεθνή επίπεδα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο αφορά την απόδοσή του. Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος, η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση νέων σκοπών και στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους.

Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της εταιρείας, από τους οποίους απαιτεί την πιστή εφαρμογή της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση την συνεχή βελτίωση της διαχείρισης και των επιδόσεων σε θέματα Ποιότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής ΧΑΛΚΟΡ

Πάνος Λώλος