ΕΛΚΕΜΕ, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων Α.Ε.

Το Ελκεμέ ιδρύθηκε το 1999 για να υποστηρίξει την Ελληνική μεταλλουργική βιομηχανία. Μέσω μιας σειράς εργαστηρίων τελευταίας τεχνολογίας, το Ελκεμέεστιάζει στη βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ή ανάλυση σε τέσσερις βασικούς κλάδους μετάλλου (αλουμίνιο, χαλκός, χάλυβας και ψευδάργυρος) με σκοπό να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες του. Οι δραστηριότητες του Ελκεμέ επικεντρώνονται κυρίως σε εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα, με σκοπό:

α. Τη βελτίωση της ποιότητας υφιστάμενων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων, κανοτόμων προϊόντων με προστιθέμενη αξία.

β. Τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών για την υποστήριξη ενεργειακής και οικονομικής λειτουργίας με σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, αλλά και το περιβάλλον.

Παράλληλα, για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, το Κέντρο διεξάγει αξιολόγηση επιπτώσεων και έρευνα για την περιβαλλοντική απόδοση των εργοστασίων σε όλους τους τομείς, καθώς και έρευνα στους τομείς της ανακύκλωσης, σταθεροποίησης και αξιοποίησης υποπροϊόντων στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας το χημικό ή/και ενεργειακό περιεχόμενό τους.

Ο βασικός στόχος του Ελκεμέ είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνικών λύσεων με εφαρμογή σε επιχειρήσεις και διαδικασίες παραγωγικών μονάδων, μέσω:

 • Της απασχόλησης εξαιρετικά ικανών επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών.
 • Της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
 • Της υιοθέτησης ευέλικτου «πελατοκεντρικού» επιχειρησιακού μοντέλου.
 • Εργαστηρίων υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας.
 • Της διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον τομέα της μεταλλουργίας, της επιστήμης υλικών και περιβαλλοντικής μηχανικής.
 • Του σχηματισμού ισχυρών σχέσεων με πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες, μαζί με τοπικούς και διεθνείς ερευνητικούς ή/και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, χτίζοντας ένα δίκτυο «γνώσης», «ικανότητας» και «αριστείας».

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα εργαστήρια του Ελκεμέ εστιάζουν στην αριστεία και είναι αναγνωρισμένα και διακεκριμένα παγκοσμίως, μέσω:

 • Επιτυχημένων συνεργασιών σε κοινά ερευνητικά έργα με εξωτερικούς συμβούλους και τεχνικούς συνεργάτες/οργανισμούς, και
 • Των συμμετοχών σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως δοκιμές επάρκειας και διεργαστηριακά συστήματα μέτρησης (Εργαστήριο αναλυτικής χημείας).

Τα μέλη της ομάδας του Ελκεμέ συμμετέχουν σε διεθνείς επιστημονικούς συλλόγους και τελούν ως μέλη παγκόσμιων επιστημονικών επιτροπών και συμβουλίων, όπως η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία (μέλος της FEMS, της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εταιριών Υλικών), καθώς και διεθνών/Ευρωπαϊκών εταιριών, όπως η ASM, η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανάλυσης Microbeam (EMAS), το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Waste-to-Energy (WTERT) και η Τεχνική Ομάδα Εργασίας (ΤΟΕ) του European IPPC Bureau για Μη-Σιδηρούχα Μέταλλα. Επίσης, συχνά συνεισφέρουν με ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και προσκαλούνται να κάνουν διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και σε τεχνικές συναντήσεις και σεμινάρια.

Το Ελκεμέ συνεργάζεται τακτικά με τοπικά και ξένα Πανεπιστήμια για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης και κατάρτισης για Διπλώματα, Μάστερ και διδακτορικές διατριβές που βασίζονται σε βιομηχανικά έργα με σημαντικό τεχνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Το Ελκεμέ συμμετέχει σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα σε συνεργασία με VG βιομηχανίες, γνωστά ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.

Το Ελκεμέ είναι εταιρία-μέλος της Hellaslab (μέλος της Eurolab).

Η διοίκηση του Ελκεμέ εφαρμόζει ισχυρά και σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, με βάση τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008, ενώ ένα πρόσφατα εφαρμοσμένο σύστημα ISO/IEC 17025:2005 είναι υπό πιστοποίηση.

Τα βασικά τμήματα / εργαστήρια είναι τα ακόλουθα:

 • Αναλυτική χημεία
 • Χυτήριο περιβαλλοντικό και διαβρωτικό
 • Χάλυβας και θερμική επεξεργασία
 • Μεταλλογραφία και ηλεκτρονική μικροσκοπία
 • Χαρακτηρισμός Υλικών
 • Μηχανικές δοκιμές
 • Επιστήμη επιφανειών και επιστρώσεις
 • Μαθηματική μοντελοποίηση

Ειδική εστίαση γίνεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κραμάτω και διαδικασιών
 • Βιομηχανικές δοκιμές με επιστημονική παρακολούθηση
 • Προσομοίωση διαδικασιών πυρομεταλλουργικών, θερμικών, χύτευσης και σχηματισμού για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
 • Χαρακτηρισμός μικροδομών (Microstructure characterization)
 • Ανάλυση αποτυχίας (Failure analysis) και θραυστομηχανική
 • Επιστήμη επιφανειών και επιστρώσεων
 • Χαρακτηρισμός και μελέτη sandwich σύνθετων υλικών
 • Χημική, ορυκτολογική ανάλυση και ανάλυση υφής
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση αποβλήτων/ ανακύκλωση
 • Συστήματα και μέθοδοι για βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας
 • Μεταλλουργία χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου και ψευδάργυρου
 • Προστασία από τη διάβρωση
 • Καθορισμός μηχανικών ιδιοτήτων
 • Διεθνή και τοπικά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιπλέον, το Ελκεμέ υποστηρίζεται από τα κέντρα τεχνολογίας των εταιριών της Viohalco που παρακολουθούν στενά τις νέες τάσεις με σκοπό να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών και να καλύψουν τις απαιτήσεις.

Ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο κέντρο ικανότητας και αριστείας, η διοίκηση του Ελκεμέ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας ισχυρές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις και προωθώντας τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση. Τα μέλη της ομάδας του Ελκεμέ ενθαρρύνονται από τη δίοικηση να βελτιώσουν τη γνώση, το επιστημονικό στάτους και τις δεξιότητές τους, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα που σχεδιάζονται και εκπονούνται επίσης σε συνεργασία και ευθυγράμμιση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους.