Προμηθευτική αλυσίδα

Υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα

Ακολουθώντας μία πορεία Bιώσιμης Aνάπτυξης, θεωρούμε υποχρέωσή μας την προώθηση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Η προσέγγισή μας

Οι προμηθευτές αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της ElvalHalcor με τους οποίους χτίζει και διατηρεί αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης προκειμένου να προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε με τη σειρά της να παρέχει στους πελάτες της αντίστοιχης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη και διατήρηση μίας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία και για τα δύο μέρη, αποτελεί δέσμευση στην οποία η ElvalHalcor επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

Η σχέση συνεργασίας µε τους προµηθευτές µας είναι καθοριστικής σηµασίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Εταιρίας µας καθώς οι προµηθευτές µας επηρεάζουν σηµαντικά την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα και συµβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηµατικών µας στόχων. Tα τελευταία χρόνια, έχουµε ξεκινήσει να χτίζουµε µία ολοκληρωμένη διαδικασία υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

  • Έκδοση Κώδικα ∆εοντολογίας Προμηθευτών.
  • Συνεχή συνεργασία, αλληλοενημέρωση και ευαισθητοποίηση των προμηθευτών και συνεργατών µας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας.
  • Διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών µε βάση επιχειρηματικά και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της ElvalHalcor περιγράφει λεπτομερώς την προσέγγισή μας ως προς τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συνεργάτες, τονίζοντας τις προσδοκίες της Εταιρίας από την εφοδιαστική της αλυσίδα, όσον αφορά στα θέματα υπεύθυνης λειτουργίας. Η ElvalHalcor γνωστοποιεί τον Κώδικα αυτό στους προμηθευτές και εργολάβους της (υφιστάμενους και νέους) και αναμένει από τους προμηθευτές της να υιοθετούν αξίες και αρχές στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι προμηθευτές / συνεργάτες μας

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων µας ο κύριος όγκος προμηθειών είναι οι Α’ ύλες, το αλουμίνιο και ο χαλκός. Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων με την Εταιρία μας προμηθευτών, εκτός από παραγωγούς, περιλαμβάνει εμπόρους μετάλλων και άλλων υλικών, εξοπλισμού, εργολάβους, εταιρίες παροχής ενέργειας και καυσίμων, καθώς και εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων προμηθευτών µας, για το 2019, αριθμεί σε περισσότερους από 4.000 συνεργάτες. Από το σύνολο των προμηθευτών µας, το 73% είναι εγχώριοι (εθνικής εμβέλειας) και το 27% είναι προμηθευτές από το εξωτερικό.

Επιδιώκουμε συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές

Η πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει η ElvalHalcor, εμπεριέχει δεσμεύσεις για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προσφέρουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες και απασχόληση σε τοπικούς προμηθευτές. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτή, το κριτήριο της εντοπιότητας συνεκτιμάται θετικά.

Εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας

Καθώς οι προµηθευτές και συνεργάτες µας, αποτελούν σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητάς µας, έχουμε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους. Φροντίζουμε για την προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντάς τους γενικότερα σε θέματα υπεύθυνης λειτουργίας. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε το 2015 ως πρωτοβουλία του τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor, αξιολογήθηκε θετικά και εφαρμόζεται επιτυχώς μέχρι και σήμερα. Το 2019, επιλέχθηκε συγκεκριμένη ομάδα προμηθευτών και εκπαιδεύτηκαν/ενημερώθηκαν στελέχη τους σε θεματολογία σχετική με «εργαλεία για την παρακολούθηση και διασφάλιση της συνεχούς βιώσιμης ανάπτυξης», όπως το 6σ (μεθοδολογία 6sigma) που εφαρμόζει η ElvalHalcor. Για το 2020 ηεκπαίδευση / ενημέρωση θα συνεχιστεί και σε άλλες ομάδες προμηθευτών.

Παρακολουθούμε την υπεύθυνηλειτουργία των προμηθευτών μας

Η διαδικασία κατηγοριοποίησης των προμηθευτών A, B, C βρίσκεται σε εξέλιξη (ολοκληρώθηκε για τους προμηθευτές του τομέα σωλήνων χαλκού το 2019, ενώ στις αρχές του 2020, ολοκληρώθηκε η κατηγοριοποίηση των Α-βασικών προμηθευτών του τομέα έλασης αλουμινίου) ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των προμηθευτών (supplier self-assessment). Μέχρι τέλους του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των βασικών προμηθευτών Α και Β και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων προμηθευτών

Η ElvalHalcor σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ε.Ε. και του εφαρμοστικού εσωτερικού νόμου 4624/2019. Με στόχο την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, υιοθέτησε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έθεσε αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένωνσε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων

Οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται η ElvalHalcor είναι χαλκός και αλουμίνιο που προέρχονται είτε από πρωτογενήπαραγωγή (πρωτόχυτο) είτε από σκραπ. Η προμήθεια του σκραπ γίνεται με δυο τρόπους:

α) μέσα από το δίκτυο των πελατών μας, μετά την κατεργασία του μετάλλου και την παραγωγή τελικών προϊόντων αλλά και

β) από το τέλος της ζωής των προϊόντων, μετά δηλαδή και τη χρήση τους από τον καταναλωτή (end-of-life scrap).

Η επανένταξη του σκραπ στην παραγωγή μας είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την ElvalHalcor, καθώς συμβάλλει στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και έχει σπουδαία οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.