Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, περίπτωση (ε) της υπ’ αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας γνωστοποιούμε ότι: Σύμφωνα με την από 05.07.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας ο κ. Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου (μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Β. Παναγιωτόπουλου. Η εκλογή του νέου μέλους θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της εταιρίας:

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος