Περιβάλλον

‘’Επιχειρούμε υπεύθυνα, ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σύνολο της λειτουργίας μας’’

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες της ΧΑΛΚΟΡ. Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής µας φιλοσοφίας, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική µας την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που συνδέονται µε τη δραστηριότητά µας. Εφαρμόζοντας µία σειρά από πρακτικές, διαδικασίες και συστήματα ελέγχου, η ΧΑΛΚΟΡ επιτυγχάνει να διαχειρίζεται συστηματικά και ολοκληρωμένα τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον µε αποτελεσματικό τρόπο. Η διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων µέσων και πόρων προκειμένου να εφαρμόζεται η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Διαχείριση νερού

Η ΕlvalHalcor στοχεύει στην εξοικονόμηση νερού και εστιάζει διαρκώς σε πρακτικές εξοικονόμησης νερού, ενώ όπου αυτό είναι εφικτό, εφαρμόζονται πρακτικές επαναχρησιμοποίησης του νερού στην παραγωγική μας διαδικασία. To νερό που καταναλώνει η Εταιρία προέρχεται εξολοκλήρου από το δίκτυο ύδρευσης ΕΥΔΑΠ (μία πολύ μικρή ποσότητα ο τομέας σωλήνων χαλκού προμηθεύεται από το δίκτυο Οινοφύτων).

Το 2019, η ElvalHalcor προχώρησε στην υλοποίηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας Υδάτων. Από την αξιολόγηση δεν αναγνωρίστηκαν αρνητικές επιπτώσεις για την εγκατάσταση, το οικοσύστημα ή το περιβάλλον. Η μελέτη εξέτασε κινδύνους που σχετίζονται με:

 • την επάρκεια νερού στην παραγωγή, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες εξωγενών δυσχερειών στην παροχή νερού
 • την ένταση χρήσης ύδατος, σε σχέση με άλλους χρήστες που αξιοποιούν κοινούς υδάτινους πόρους
 • φαινόμενα πλημμύρας που δυνητικά μπορεί να πλήξουν την εγκατάσταση
 • την ποιότητα των υδατικών απορρίψεων της εγκατάστασης και την επίπτωση στη λεκάνη απορροής που βρίσκεται εγκατεστημένη.

H αύξηση της ειδικής κατανάλωσης νερού οφείλεται κυρίως σε αστοχία του δικτύου μεταφοράς νερού (η οποία διορθώθηκε αμέσως μετά την εύρεση του προβλήματος) αλλά και σε ποιοτικούς λόγους λόγω ανάγκης συχνότερης αλλαγής υδάτων παραγωγής στη μονάδα προεπίστρωσης. Η ElvalHalcor παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση βελτιωτικών δράσεων για τη διαρκή μείωση της κατανάλωσης νερού, μέσα από δράσεις όπως:

 • εκπόνηση αναλυτικών ισοζυγίων μάζας νερού, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης ύδατος και της σύνδεσής της με τις παραγωγικές απαιτήσεις
 • εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στους πύργους ψύξης
 • επεξεργασία των απορρίψεων αντιστρόφων οσμώσεων για τη μείωση της συνολικά διατιθέμενης ποσότητας και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση προσαγόμενου νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Κατανάλωση ενέργειας

Η ElvalHalcor, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 50001:2018. Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε την ορθολογική χρήση καυσίμων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το 2019, μετά από σχετική αίτηση, χορηγήθηκε στην ElvalHalcor από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) άδεια για την κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας. Η μονάδα θα λειτουργεί με καύσιμο φυσικό αέριο και θα είναι ισχύος 566 MW και θα κατασκευαστεί στη Θίσβη Βοιωτίας με προβλεπόμενο κόστος επένδυσης 300 εκ. ευρώ. Η ElvalHalcor επί του παρόντος προχωράει την αδειοδοτική διαδικασία για τη μονάδα στη Θίσβη, από την άλλη πλευρά όμως δεν επικεντρώνεται μόνο σε αυτήν την επιλογή. H μικρή αύξηση στην ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδεται στις απαιτήσεις του μίγματος προϊόντων που επεξεργάστηκαν τα Τμήματα Έλασης και Προεπίστρωσης στον τομέα έλασης αλουμινίου. Οι αυξημένες απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του μίγματος προϊόντων του τομέα σωλήνων χαλκού είχαν ως αποτέλεσμα την μικρή αύξηση της ειδικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 στον τομέα έλασης αλουμίνιου, υλοποιήθηκαν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 2.870 MWh. Αντίστοιχα στον τομέα σωλήνων χαλκού με τα συναφή προγράμματα και τις δράσεις που εφαρμόστηκαν το 2019, η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ανήλθε σε 3.480 MWh. Ενδεικτικά, εντός του 2019, η Εταιρία υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις στην κατευθυνση της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα σωλήνων χαλκού:

 • Αποκατάσταση διαρροών στο αεριοστάσιο, με ετήσια εξοικονόμηση 3.245 MWh.
 • Λειτουργία με πηνία μικρότερης διατομής στον επαγωγικό φούρνο συνεχούς ανόπτησης (ELPHIAC 2). Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές. Αναμένεται μείωση κατανάλωσης από 23 σε 18,5 KWh/km.
 • Δικτύωση μετρητών ενέργειας και εγκατάσταση λογισμικού μέτρησης και reporting. Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση software και hardware και είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση χρηστών και η δημιουργία report και control charts.
 • Αγορά ΜΣ ξηρού τύπου 850KVA με PF Energy efficiency >99% και σε συμμόρφωση με τον οικολογικό σχεδιασμό 548/2014PF. Ετήσια εξοικονόμηση 23,2 MWh.
 • Εγκατάσταση σε 6 νέες σκηνές αποθήκευσής 108 φωτιστικών, ελεγχόμενα με αισθητήρες κίνησης και φωτός, με ετήσια εξοικονόμηση 29,9 MWh.
 • Εγκατάσταση γραμμής συνεχής ανόπτησης προσαρμοσμένη σε διαστάσεις <9,85mm εξωτερική διάμετρο, με ετήσια εξοικονόμηση 52,5 MWh.
 • Τοποθέτηση φωτοσωλήνων στο κτίριο ‘’Ν’’ και επιδιόρθωση οροφής με ετήσια εξοικονόμηση 39 MWh.
 • Εγκατάσταση μετρητή παροχής αέρα στην έξοδο του φίλτρου Genevet για βελτιστοποίηση λειτουργίας (αποφυγή άεργης λειτουργίας).
 • Εγκατάσταση controller PLC για ρύθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ανεμιστήρων ψυκτικών πύργων, με ετήσια εξοικονόμηση 90 MWh.

Κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων

Η μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία είναι μια κομβική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία συνεργάζονται δεκάδες φορείς μέσω σημαντικών διεθνών προγραμμάτων (LIFE, Ορίζοντας 2020 κ.α.). Ένας από τους πλέον σημαντικούς άξονες αυτής της στρατηγικής είναι το «κλείσιμο του κύκλου», η μετατροπή δηλαδή του αποβλήτου εκ νέου σε πρώτη ύλη ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, στη χρήση του ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο όχι απλά περιορίζεται η περιβαλλοντική επίπτωση ενός προϊόντος αλλά επιπλέον, η πρώτη ύλη και η ενέργεια που ανακτάται από αυτό «αφαιρείται» από τις ανάγκες καινούριας παραγωγής.