Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2013

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε Ευρώ 596,4 εκατ. έναντι Ευρώ 650,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 σημειώνοντας μείωση κατά 8,4% λόγω κυρίως των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και του μίγματος των παραγομένων προϊόντων. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 79,3% και ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 εκατ. έναντι Ευρώ 25,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση πρόβλεψης υποτίμησης των αποθεμάτων του Ομίλου ποσού Ευρώ 9,7 εκατ. λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού και του ψευδαργύρου στο LME. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημιές Ευρώ 1,4 εκατ. έναντι Ευρώ 18,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 12,2 εκατ. έναντι Ευρώ 5,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι επηρεασμένα επίσης από την πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημιές Ευρώ 35,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 14,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 33,1 εκατ. ή Ευρώ 0,3270 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 12,2 εκατ. ή Ευρώ 0,1201 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο πρώτο εξάμηνο του 2013, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση (με εξαίρεση τη Γερμανία) και με την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση. Ειδικότερα η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά τα καλώδια, η μειωμένη ζήτηση στις βασικές αγορές και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός αντισταθμίστηκαν από τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Επιπλέον, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του έτους επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

Σε ότι αφορά το κόστος, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με σκοπό την περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους έτσι ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στις απαιτητικές αγορές που εξυπηρετούμε. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενέργειας ιδιαίτερα δε και λόγω φορολογικών επιβαρύνσεών τους, καθώς και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, συνέχισαν να επηρεάζουν το κόστος και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου.
 
Για το δεύτερο μισό του 2013 εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.
 
Δημοσίευση την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 30.6.2013 μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013