Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου

Σε εφαρμογή του Νόμου 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007, της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από την εταιρία COFIDIN S.A. την 08/08/2013, γνωστοποιούμε ότι τα δικαιώματα ψήφου της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανήλθαν στο 6,31% έναντι 4,87% που κατείχε.